Aktuální informace

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VYHLÍDKA

Mateřská škola Vyhlídka  bude od 10.05.2021 otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí (z rozhodnutí vlády ČR a MŠMT ze dne 06.05.2021).

Žádáme rodiče, aby případnou neúčast ve školce od pondělí 10.05.2021 včas omluvili tak, aby jim nemusela být účtována strava v případě jejich nepřítomnosti. Stravu prosím odhlašujte pomocí webových stránek nebo na email jidelna@skolkavyhlidka.cz 

Děkuji, těšíme se na Vás.

——————————————————————————————————————–

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2021

Vážení rodiče,

přehled o letním prázdninovém provozu naleznete v tabulce po textem.

Prosíme rodiče našich dětí, kteří budou nutně potřebovat využít provoz v jiné MŠ, aby se od 17.05. do 26.05.2021 nahlásili ve svých třídách. Potvrzená přihláška k prázdninovému provozu na jinou MŠ Vám bude  vydána v pátek 28.5. a v pondělí 31.05.2021 ve vašich třídách.

S touto potvrzenou žádostí se přihlaste, prosím, pouze ve dnech 01. – 03.06.2021 od 8.00 do 15.00 hodin k zápisu do náhradní MŠ. Sledujte webové stránky mateřských škol o způsobu a formě zápisu k prázdninovému provozu na Vámi vybranou MŠ.

Na MŠ Vyhlídka bude zápis pro děti z jiných MŠ prováděn  osobně ve výše uvedenou dobu v kanceláři vedoucí ŠJ (kancelář u jídelny, příjezd u popelnic), současně se zápisem budeme požadovat platbu za přihlášené týdny.

Děkuji všem za pochopení a vstřícnost. Léto je jediná doba, která se dá využít k případným rekonstrukcím našich školek.

Ing. Ivana Tlapáková (ředitelka školy)

tabulka prázdninového provozu –  PP k vyvěšení na web MŠ

——————————————————————————————————————–

Zápis do MŠ pro školní rok 2021 – 2022

BEZKONTAKTNĚ 11. – 14.5. 2021

Z důvodu protiepidemických opatření je nutné organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby byla co nejvíce zaručena bezpečnost dětí i dospělých.

Bezkontaktní podání Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy ve dnech 11.5. – 14.5. 2021 bude organizováno následovně.

Zákonný zástupce vybere jednu z níže uvedených variant doručení Žádosti do MŠ:

  1. do datové schránky: rmdbg9t
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (není možné poslání prostého e-mailu) – reditelka@skolkavyhlidka.cz
  3. poštou nebo do naší poštovní schránky u vstupu do kuchyně
  4. osobní podání po telefonické domluvě, pouze v tom případě, že není možné využít bodu a, b, c, vhozením do poštovní schránky

Pro doložení rodného listu dítěte je třeba přiložit jeho kopii k žádosti, nebo ji stačí odeslat dálkovým způsobem. Tato kopie bude součástí spisu. Žádost o přijetí musí být potvrzena dětským lékařem, a to  v souladu s § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, kdy může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto neplatí pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, po těchto dětech ředitelka doklad o očkování nevyžaduje.

Žádosti o přijetí dítěte bude přiděleno registrační číslo, které vám sdělíme mailem nebo telefonem. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude oznámeno zveřejněním seznamu registračních čísel na hlavních dveřích do budovy mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy.

Žádost o přijetí  „KE STAŽENÍ“

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2021-2022

Srdečně zveme všechny rodiče a děti :)

Ing. Ivana Tlapáková, ředitelka

——————————————————————————————————————–

Formulář na potvrzení školného za rok 2020

Potvrzení školné 2020

Vyplněný formulář můžete vrátit na třídu, nebo donést vedoucí ŠJ, která Vám jej potvrdí.

——————————————————————————————————————–

Návrh rozpočtu PO 2021

Návrh rozpočtu 2021 – MŠ Vyhlídka

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO 2022-2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu – MŠ Vyhlídka

——————————————————————————————————————–

Informace pro rodiče:

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a k trvajícímu provozu mateřských škol v této době  město Valašské Meziříčí  zakoupilo  generátor ozónu pro pro naši mateřskou školu.

Chceme tak zajistit bezpečné prostory jak pro děti, tak zejména pro zaměstnance školek. Zároveň je to zpráva pro Vás,  rodiče, že touto desinfekcí ozónem účinnou proti mikroorganizmům a virům zajišťuje škola co nejčistší prostředí pro pobyt dětí.

——————————————————————————————————————-

Při návratu dítěte do MŠ po ukončení karantény je nutné odevzdat čestné prohlášení o ukončení karantény. Ke stažení zde: Čestné prohlášení o ukončení karantény

——————————————————————————————————————-

Vydávání obědů do jídlonosičů

Výdej obědů probíhá v čase od 11:00 do 11:20 do Vašich přinesených jídlonosičů (popř. do nádob vhodných pro styk s potravinami).

Výdej bude probíhat u výdejního okénka za zpřísněných hygienických opatření (dle pokynů vedoucí kuchařky).

Prosíme Vás o dodržování všech opatření.

Strava vydaná do jídlonosiče v ten den, je určena k přímé spotřebě bez dalšího skladování.

——————————————————————————————————————

Přijetí dítěte do MŠ
Pokud uvažujete o umístění dítěte k nám do MŠ můžete si stáhnout žádost zde: Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2020-2021
——————————————————————————————————————–

Struktura rozpočtu PO na rok 2020

Kopie – Příloha IV.8.4 Struktura rozpočtu PO 2020

Struktura střednědobého výhledu rozpočtu PO 2021/2022

Kopie – Příloha IV.8.5 Struktura střednědobého výhledu rozpočtu PO 2021-2022

——————————————————————————————————————–

Mateřská škola Vyhlídka navazuje na projekt „šablony I“

Šablony II MŠ Vyhlídka

——————————————————————————————————————–

Struktura rozpočtu PO 2019:

MŠ Vyhlídka – Struktura rozpočtu PO 2019

Struktura střednědobého výhledu rozpočtu PO 2020-2021:

MŠ Vyhlídka – Struktura střednědobého výhledu rozpočtu PO 2020-2021

——————————————————————————————————————-

Rozpočet 2018:

Rozpočet 2018 – MŠ Vyhlídka

Střednědobý rozpočet 2019-2020:

Střednědobý výhled rozpočtu – MŠ Vyhlídka

——————————————————————————————————————–

 ERASMUS – článek

——————————————————————————————————————–

Podpora MŠ Vyhlídka formou projektu šablon

Rozpočet příspěvkové organizace města pro rok 2017 :

rozpočet

——————————————————————————————————————–

 

clip_image002

Prezentace MŠ

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH
Název programu je „U nás slunce svítí, i když venku prší“ a ústřední téma je „PUTOVÁNÍ“. Vybrali jsme ho jako symbol. Na cestu se může kdykoliv vyjít, pak se při něm ale bloudí, potkává, poznává, zastavuje, hledá, zjišťuje apod. Vždycky se však dá někam dojít, vyjít ven z daného směru, a je-li potřeba, také se vrátit. Jen je nutné naučit se tu správnou cestu najít.
Základní symboly – integrované bloky- jsou doplněny o cesty, které vedou dovnitř i ven.
Všech osm tříd má šest integrovaných, lineárně seřazených bloků, které tvoří jeden celek. Ten umožňuje integrované naplňování vzdělávacích cílů a bezprostředně souvisi se životem dětí.

KLÍČ -– logopedická prevence s externím logopedem

clip_image002
DOPLŃKOVÉ PROGRAMY

1. KLÍČEK – logopedický projekt

Naším záměrem je rozvíjet řeč a předcházet řečovým vadám tím, že budeme podporovat dýchání, sluchové vnímání, pozornost, gymnastiku mluvidel, artikulační cvičení, správnou výslovnost a komunikační dovednosti

2. ČAROVÁNÍ S HLÍNOU – keramika

Hlína je prostředkem k získání informací, pocitů a vjemů. Chceme vytvořit podmínky, aby se dítě mohlo vyjádřit originálním způsobem a rozvíjet svou zručnost. Program umožňuje dítěti TVOŘIT: přemýšlení – objevování – řešení – sebevyjádření – sebehodnocení.
3. KLÍČ – logopedie s externím logopedem
Naším záměrem je co nejefektivněji rozvíjet řeč a napravovat vady ve výslovnosti a procvičovat komunikační dovednosti.
4. VESELÉ PÍSKÁNÍ – zdravé dýchání
Naším záměrem je rozvíjet dýchání, soustředění, pozornost, myšlení, hudební schopnosti, dovednosti a vztah k hudbě.
5. BARVÍNEK – výtvarný kroužek
Naším záměrem je rozvíjet výtvarné schopnosti a dovednosti dětí, podporovat je v osobitém projevu, hře s výtvarným materiálem. Ve výtvarném kroužku děti dostávají příležitost rozvíjet fantazii a tvořivost, manuální zručnost.
6. ANGLICKÝ DEN – seznamování dětí s angličtinou
7. RELAXUJME DĚTSKOU JÓGOU – záměrem je naučit děti se soustředit ale i uvolnit a relaxovat
8. ŠKOLKA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU ČR – projekt na podporu rozumových schopností dětí ve věku 2-7let.

TRADIČNÍ AKCE ŠKOLY:
Broučkiáda
Vánoční rozjímání s jarmarkem
Tvořivá dílna pro děti a rodiče
Karneval
Oslava Dne matek
Hledání pokladu u příležitosti Dne dětí
Pasování předškoláků a zahradní slavnost

PROVOZ ŠKOLY
Provozní doba MŠ je od 6.00 do 16.00 hodin, děti se v běžném dni scházejí do 8.30 hodin. Do MŠ chodí pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění..
Rodiče předávají dítě pedagogovi osobně. Dítě z MŠ může vyzvednout pouze zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba na základě zmocnění.
1. Den ve třídě
2. Organizace školního roku
3. Komunikace s rodiči
4. Školní řád
5. Třídní pravidla

DEN VE TŘÍDĚ
Denní řád je dle potřeb přizpůsobován měnícím se okolnostem, aktivitám i činnostem dětí. Organizace dne je doporučená časová osa a z hlediska zdraví dětí se řídí těmito zásadami:
• rituál přijetí, těšení, loučení – hladící rituály
• maximálně tříhodinové intervaly mezi podávanými jídly
• každodenní zdravotně preventivní pohybové aktivity a logo-preventivní cvičení
• ranní společný kroužek
• minimálně dvouhodinový pobyt venku s ohledem na počasí a povětrnostní podmínky
• aktivní celodenní pitný režim
• odpolední odpočinek pro nespavé děti maximálně ½ hod. v klidném prostředí, tato doba umožňuje usnout těm dětem, které to potřebují.
• denní program, jeho organizace a nabídka činností.

– v MŠ je zaveden pravidelný denní řád, který je však natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci
– v době od 6.00 do 8.30 hod. probíhá scházení dětí, je zde prostor pro spontánní aktivity a hru, ale i pro řízené a doplňkové aktivity, vše záleží na daném tématu
– hygiena a svačina probíhá v době od 8.15 – 8.45, organizace je plně v kompetenci učitelek
– pro přípravu a pobyt venku je vymezena doba od 9.30 do 11.30 hod. (délka se přizpůsobuje klimatickým podmínkám)
– hygiena a oběd – 11.30 – 12.15 hod.
– děti odpočívají v době od 12.15 do 14 hod., odpočinek začíná čtenou nebo hranou pohádkou, během celého odpočinku je dětem slabě pouštěna relaxační hudba, děti s nižší spotřebou spánku si mohou hrát s plyšovou hračkou,prohlížet knížky apod. tak, aby nerušily spící děti
– v době od 14.00 do 14.20 hod. děti svačí
– od 14.20 – 16.00 je dětem nabídnuta možnost hry, individuální a zájmové činnosti, pohybová aktivita a postupně odcházejí domů.
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018 – 2019

Zahájení školního roku 2018 – 2019 3.9.2018
Podzimní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny 1.7. – 31. 8.2019
KOMUNIKACE S RODIČI, ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI A ŠKOLOU

• průběžně, při předávání dítěte – vždy s ohledem na bezpečnost přítomných dětí a diskrétnost k informované osobě
• individuálně
– po skončení výchovně vzdělávací práce pedagogů u dětí, po předchozí dohodě s pedagogem
– konzultační plánované schůzky
– osobní jednání s ředitelkou po předchozí domluvě, tel.737904902
• třídní schůzky, společné akce, informativní setkání

TŘÍDNÍ PRAVIDLA
– Jsme kamarádi, pomáháme si
– Uklidím hračku
– Šetříme hlas
– Nasloucháme si
– Ve třídě chodíme krokem