Aktuální informace

Odkaz na vyplnění formuláře najdete zde:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy) | ePortál ČSSZ (cssz.cz)

 

——————————————————————————————————————–

Zvýšení ceny stravného

Od 1.9.2021 dochází k úpravě finančních limitů na nákup potravin v souhlasu s vyhláškou č.172/2021 Sb.,.

Výše stravného se od školního roku 2021/2022 stanovuje takto:

Děti do 6 let                     38 Kč

  • přesnídávka 9 Kč
  • oběd 17 Kč
  • svačina 8 Kč
  • pitný režim 4 Kč

Děti od 7 do 10 let         41 Kč

  • přesnídávka 9 Kč
  • oběd 20 Kč
  • svačina 8 Kč
  • pitný režim 4 Kč

Při celoměsíčním neodebírání odpolední svačiny se poplatek snižuje o 8,-Kč u obou kategorií.

——————————————————————————————————————–

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Podpora MŠ Vyhlídka formou projektu šablon III


Mateřská škola Vyhlídka ve Valašském Meziříčí opětovně získala z rozpočtu Evropské unie a Národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora MŠ Vyhlídka formou
projektu šablon III“ (reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018966).

Finanční podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování výzva
č. 02_20_080 Šablony III mimo hlavní město Praha. Mateřská škola Vyhlídka tak navazuje na úspěšné projekty Šablony I a Šablony II realizované v předchozích letech.

Projekt je realizován v období 1. 2. 2021 31. 1. 2022. Jeho cílem je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna tak bude personální podpora v podobě školního asistenta, jehož úkolem je pomoci pedagogům zejména při podpoře dětí ohroženým školním neúspěchem, resp. dětí, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. Díky projektu může škola využít také chůvu, s jejíž pomocí mohou být do dětského kolektivu mateřské školy integrovány také dvouleté děti. Z dalších aktivit pak MŠ v rámci projektu zrealizuje čtyři Projektové dny ve výuce. Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.
Realizace projektu celkově povede ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání na naší škole.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

——————————————————————————————————————–

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení do MŠ Vyhlídka 419 pro šk. rok 2021/2022

dle školského zákona č.561/2004 Sb., v platném znění:

Přijaté děti (registrační čísla):

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  28, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56,

Přerušené řízení: 36

Nepřijaté děti: (registrační čísla): 0

Stažené žádosti: 2, 14, 15, 31, 32, 35,49, 53

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

Termín informační schůzky pro rodiče přijatých dětí bude v úterý 08.06.2021 v 15.30 hodin na spodní budově ve třídě Kamarádů. Zde budou předána rozhodnutí o přijetí. Vezměte si s sebou čísla účtů pro přihlášku ke stravování.

——————————————————————————————————————–

Návrh rozpočtu PO 2021

Návrh rozpočtu 2021 – MŠ Vyhlídka

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO 2022-2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu – MŠ Vyhlídka

——————————————————————————————————————–

Informace pro rodiče:

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a k trvajícímu provozu mateřských škol v této době  město Valašské Meziříčí  zakoupilo  generátor ozónu pro pro naši mateřskou školu.

Chceme tak zajistit bezpečné prostory jak pro děti, tak zejména pro zaměstnance školek. Zároveň je to zpráva pro Vás,  rodiče, že touto desinfekcí ozónem účinnou proti mikroorganizmům a virům zajišťuje škola co nejčistší prostředí pro pobyt dětí.

——————————————————————————————————————-

Při návratu dítěte do MŠ po ukončení karantény je nutné odevzdat čestné prohlášení o ukončení karantény. Ke stažení zde: Čestné prohlášení o ukončení karantény

——————————————————————————————————————-

Vydávání obědů do jídlonosičů

Výdej obědů probíhá v čase od 11:00 do 11:20 do Vašich přinesených jídlonosičů (popř. do nádob vhodných pro styk s potravinami).

Výdej bude probíhat u výdejního okénka za zpřísněných hygienických opatření (dle pokynů vedoucí kuchařky).

Prosíme Vás o dodržování všech opatření.

Strava vydaná do jídlonosiče v ten den, je určena k přímé spotřebě bez dalšího skladování.

——————————————————————————————————————

Přijetí dítěte do MŠ
Pokud uvažujete o umístění dítěte k nám do MŠ můžete si stáhnout žádost zde: Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2020-2021
——————————————————————————————————————–

Struktura rozpočtu PO na rok 2020

Kopie – Příloha IV.8.4 Struktura rozpočtu PO 2020

Struktura střednědobého výhledu rozpočtu PO 2021/2022

Kopie – Příloha IV.8.5 Struktura střednědobého výhledu rozpočtu PO 2021-2022

——————————————————————————————————————–

Mateřská škola Vyhlídka navazuje na projekt „šablony I“

Šablony II MŠ Vyhlídka

——————————————————————————————————————–

Struktura rozpočtu PO 2019:

MŠ Vyhlídka – Struktura rozpočtu PO 2019

Struktura střednědobého výhledu rozpočtu PO 2020-2021:

MŠ Vyhlídka – Struktura střednědobého výhledu rozpočtu PO 2020-2021

——————————————————————————————————————-

Rozpočet 2018:

Rozpočet 2018 – MŠ Vyhlídka

Střednědobý rozpočet 2019-2020:

Střednědobý výhled rozpočtu – MŠ Vyhlídka

——————————————————————————————————————–

 ERASMUS – článek

——————————————————————————————————————–

Podpora MŠ Vyhlídka formou projektu šablon

Rozpočet příspěvkové organizace města pro rok 2017 :

rozpočet

——————————————————————————————————————–

 

clip_image002

Prezentace MŠ

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH
Název programu je „U nás slunce svítí, i když venku prší“ a ústřední téma je „PUTOVÁNÍ“. Vybrali jsme ho jako symbol. Na cestu se může kdykoliv vyjít, pak se při něm ale bloudí, potkává, poznává, zastavuje, hledá, zjišťuje apod. Vždycky se však dá někam dojít, vyjít ven z daného směru, a je-li potřeba, také se vrátit. Jen je nutné naučit se tu správnou cestu najít.
Základní symboly – integrované bloky- jsou doplněny o cesty, které vedou dovnitř i ven.
Všech osm tříd má šest integrovaných, lineárně seřazených bloků, které tvoří jeden celek. Ten umožňuje integrované naplňování vzdělávacích cílů a bezprostředně souvisi se životem dětí.

KLÍČ -– logopedická prevence s externím logopedem

clip_image002
DOPLŃKOVÉ PROGRAMY

1. KLÍČEK – logopedický projekt

Naším záměrem je rozvíjet řeč a předcházet řečovým vadám tím, že budeme podporovat dýchání, sluchové vnímání, pozornost, gymnastiku mluvidel, artikulační cvičení, správnou výslovnost a komunikační dovednosti

2. ČAROVÁNÍ S HLÍNOU – keramika

Hlína je prostředkem k získání informací, pocitů a vjemů. Chceme vytvořit podmínky, aby se dítě mohlo vyjádřit originálním způsobem a rozvíjet svou zručnost. Program umožňuje dítěti TVOŘIT: přemýšlení – objevování – řešení – sebevyjádření – sebehodnocení.
3. KLÍČ – logopedie s externím logopedem
Naším záměrem je co nejefektivněji rozvíjet řeč a napravovat vady ve výslovnosti a procvičovat komunikační dovednosti.
4. VESELÉ PÍSKÁNÍ – zdravé dýchání
Naším záměrem je rozvíjet dýchání, soustředění, pozornost, myšlení, hudební schopnosti, dovednosti a vztah k hudbě.
5. BARVÍNEK – výtvarný kroužek
Naším záměrem je rozvíjet výtvarné schopnosti a dovednosti dětí, podporovat je v osobitém projevu, hře s výtvarným materiálem. Ve výtvarném kroužku děti dostávají příležitost rozvíjet fantazii a tvořivost, manuální zručnost.
6. ANGLICKÝ DEN – seznamování dětí s angličtinou
7. RELAXUJME DĚTSKOU JÓGOU – záměrem je naučit děti se soustředit ale i uvolnit a relaxovat
8. ŠKOLKA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU ČR – projekt na podporu rozumových schopností dětí ve věku 2-7let.

TRADIČNÍ AKCE ŠKOLY:
Broučkiáda
Vánoční rozjímání s jarmarkem
Tvořivá dílna pro děti a rodiče
Karneval
Oslava Dne matek
Hledání pokladu u příležitosti Dne dětí
Pasování předškoláků a zahradní slavnost

PROVOZ ŠKOLY
Provozní doba MŠ je od 6.00 do 16.00 hodin, děti se v běžném dni scházejí do 8.30 hodin. Do MŠ chodí pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění..
Rodiče předávají dítě pedagogovi osobně. Dítě z MŠ může vyzvednout pouze zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba na základě zmocnění.
1. Den ve třídě
2. Organizace školního roku
3. Komunikace s rodiči
4. Školní řád
5. Třídní pravidla

DEN VE TŘÍDĚ
Denní řád je dle potřeb přizpůsobován měnícím se okolnostem, aktivitám i činnostem dětí. Organizace dne je doporučená časová osa a z hlediska zdraví dětí se řídí těmito zásadami:
• rituál přijetí, těšení, loučení – hladící rituály
• maximálně tříhodinové intervaly mezi podávanými jídly
• každodenní zdravotně preventivní pohybové aktivity a logo-preventivní cvičení
• ranní společný kroužek
• minimálně dvouhodinový pobyt venku s ohledem na počasí a povětrnostní podmínky
• aktivní celodenní pitný režim
• odpolední odpočinek pro nespavé děti maximálně ½ hod. v klidném prostředí, tato doba umožňuje usnout těm dětem, které to potřebují.
• denní program, jeho organizace a nabídka činností.

– v MŠ je zaveden pravidelný denní řád, který je však natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci
– v době od 6.00 do 8.30 hod. probíhá scházení dětí, je zde prostor pro spontánní aktivity a hru, ale i pro řízené a doplňkové aktivity, vše záleží na daném tématu
– hygiena a svačina probíhá v době od 8.15 – 8.45, organizace je plně v kompetenci učitelek
– pro přípravu a pobyt venku je vymezena doba od 9.30 do 11.30 hod. (délka se přizpůsobuje klimatickým podmínkám)
– hygiena a oběd – 11.30 – 12.15 hod.
– děti odpočívají v době od 12.15 do 14 hod., odpočinek začíná čtenou nebo hranou pohádkou, během celého odpočinku je dětem slabě pouštěna relaxační hudba, děti s nižší spotřebou spánku si mohou hrát s plyšovou hračkou,prohlížet knížky apod. tak, aby nerušily spící děti
– v době od 14.00 do 14.20 hod. děti svačí
– od 14.20 – 16.00 je dětem nabídnuta možnost hry, individuální a zájmové činnosti, pohybová aktivita a postupně odcházejí domů.
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018 – 2019

Zahájení školního roku 2018 – 2019 3.9.2018
Podzimní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny 1.7. – 31. 8.2019
KOMUNIKACE S RODIČI, ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI A ŠKOLOU

• průběžně, při předávání dítěte – vždy s ohledem na bezpečnost přítomných dětí a diskrétnost k informované osobě
• individuálně
– po skončení výchovně vzdělávací práce pedagogů u dětí, po předchozí dohodě s pedagogem
– konzultační plánované schůzky
– osobní jednání s ředitelkou po předchozí domluvě, tel.737904902
• třídní schůzky, společné akce, informativní setkání

TŘÍDNÍ PRAVIDLA
– Jsme kamarádi, pomáháme si
– Uklidím hračku
– Šetříme hlas
– Nasloucháme si
– Ve třídě chodíme krokem