MOTÝLCI

(věk 3 – 5 let)

S dětmi pracuje:

učitelka Bc. Lenka Bambuchová

učitelka Tereza Šubová


Třída „motýlků“ je nově otevřená od září roku 2009. Jsme oddělení ve věkovém rozmezí 3-5 let. Výuka našich dětí probíhá dle vypracovaného třídního vzdělávacího programu, který vychází ze závazného rámcového vzdělávacího programu.

Největší důraz klademe zejména na zvládání sebeobsluhy, dodržování základních hygienických návyků, přizpůsobení se režimu mateřské školy, péči o své okolí a dodržování pořádku a vedení dětí k samostatnosti.

Každý den děti zapojujeme do pohybových činností spojených s hudbou, které dětem přináší zábavu a radost. Také se snažíme u dětí rozvíjet jejich základní výtvarné a pracovní schopnosti např., aby uměly správně držet v ruce pastelku, uměly nakreslit postavu, pracovat s barvami a také aby se seznámily s technikou stříhání.

Našim cílem je začlenit děti do společného kolektivu a navázat mezi nimi přátelské vztahy.

Naše třída se aktivně zúčastňuje všech akcí pořádaných mateřskou školou. V zimních měsících pravidelně navštěvujeme infrasaunu, účastníme se všech divadelních a kouzelnických představení, které se konají přímo v budově mateřské školky i mimo ni. V prosinci se připravujeme na vánoční besídku pro rodiče a v květnu chystáme besídku pro maminky k svátku. Každoročně naše školka pořádá podzimní loučení s broučky (děti jsou navečer převlečeny za broučky a s osvětlenými lampióny jdou v průvodu s rodiči). Navíc navštěvujeme pravidelně hvězdárnu, kde jsou pro děti připraveny speciální programy, dále pak místní kino, kde dětem promítají pohádky a jezdíme i na třídní výlety.

Snažíme se vytvořit dětem příjemnou a pohodovou atmosféru, rozvíjet jejich schopnosti po všech stránkách tak, aby měly co nejsnadnější vstup do celoživotního vzdělávání.

Anglické čtvrtky ve třídě Motýlků – „BUTTERFLIES‘ ENGLISH THURSDAY“. Seznamujeme děti s anglickým jazykem. Děti se seznamují s jednoduchými anglickými slovíčky, s básničkami a písničkami pro nejmenší děti, učí se reagovat na jednoduché anglické věty typu „Umyj si ruce“. Začínáme od listopadu.