Stravovací řád

Mateřská škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny

Školní stravování

Vyplývá z:

  • zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
  • platných hygienických předpisů

Stravování v mateřské škole

  • celodenní (1.kategorie zahrnuje přesnídávku, oběd, svačinu, pitný režim)
  • polodenní (2.kategorie zahrnuje přesnídávku, oběd, pitný režim)

Přihlašování strávníků

Dítě je nutné přihlásit u vedoucí stravování na začátku docházky do zařízení mateřské školy (vyplněním Přihlášky ke stravování). Děti jsou automaticky přihlášeny do 1. kategorie (celodenní), dále je možné přehlašovat v rámci těchto kategorií pouze po celých kalendářních měsících.

Každou změnu ohledně kategorií nebo docházky je nutné nahlásit neprodleně vedoucí  stravování.

Odhlašování strávníků

pondělí se strava odhlašuje  do 7:30 hodin ráno na ten samý den.

Ostatní dny se strava odhlašuje den předem do 12:30 hodin do knihy odhlášek nebo telefonicky na číslech nebo na webových stránkách: www.skolkavyhlidka.cz  (nestačí jen oznámit učitelce na třídě nepřítomnost dítěte)

571 611 617  Školní jídelna    571 621 705  MŠ horní budova   571 615 334  MŠ spodní budova

První den nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole, proto je i strava přihlášená na tento den účtována za sníženou cenu (jen finanční normativ).

Rodiče jsou si vědomi toho, že za neodhlášený a neodebraný oběd nesou finanční úhradu v pořizovací ceně potravin, a že tento oběd bude rozdělen ostatním dětem jako přídavek.Tuto skutečnost na sebe rodiče přijímají přihlášením dítěte ke stravování.

Strava vydaná do jídlonosiče v ten den, je určena k přímé spotřebě, bez dalšího skladování.

Rodiče si mohou v první den nemoci dítěte vyzvednout neodhlášený oběd na určeném místě v kuchyni školy do jídlonosiče v době od 11:00 – 11:20 hod. 

Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, par. 4, odst. 9 je zákonný zástupce dítěte POVINEN odhlásit dítě ze stravování od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve školce.

Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne  DOÚČTOVÁNA za PLNOU CENU.

(finanční normativ +  režie mzdová (24 Kč) + režie provozní (11 Kč)).

30 Kč + 35 Kč = 65 

33 Kč + 35 Kč = 68 Kč

Kalkulace cen

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v příloze č. 2, stanoví nové finanční normativy na nákup potravin a rozlišení strávníků  na kategorie:

  • do 6 let
  • od 7 do 10 let.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku (1.9. – 31.8.),

ve kterém dosahují věku šesti nebo sedmi let.

S T R A V N É

 do 6 let                                                 30,- Kč  / celkem za měsíc 660 Kč

(přesnídávka 6 Kč, oběd 15 Kč, svačina 6 Kč a pitný režim 3 Kč)

od 7 do 10 let                                        33 Kč / celkem za měsíc 726 Kč

(přesnídávka+ pitný režim 10 Kč, oběd 17 Kč, svačina 6 Kč)

Při celoměsíčním neodebírání odpolední svačiny se poplatek snižuje o 6 Kč

na 1 den činí  do 6 let                    24 Kč    / celkem za měsíc 528 Kč

                       od 7 do 10 let         27 Kč   / celkem za měsíc  594 Kč

Je-li dítě alergické na určitou potravinu (např. mléko) rodiče zajistí náhradní variantu, následující výdej potraviny je zajištěn „Dohodou o poskytování stravování dítěte v mateřské škole“. Platba stravy probíhá podle stanovených podmínek.

Je-li dítě alergické na více potravin a nemůže se v mateřské škole stravovat, rodiče zajistí náhradní variantu, následující výdej potravin je zajištěn „Dohodou o poskytování stravování dítěte v mateřské škole“. Platba stravy neprobíhá, probíhá pouze platba úplaty (pokud dítě platí).

Ú P L A T A

Na 1 dítě              410 Kč                  

Úplatu neplatí předškoláci – jsou osvobozeni automaticky dle data narození.

Úplatu neplatí – děti s odloženou povinnou školní docházkou.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), č. 1169/2011 ze dne 25.10.2011 s účinností od 13.12.2014, článek 21, jsou na jídelním lístku číslem označeny určité látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost, uvedené v příloze II., které připravovaný pokrm nebo nápoj obsahuje. Rozklíčení druhu lepku a skořápkových plodů na vyžádání u vedoucí ŠJ, popřípadě u hlavní kuchařky.

Způsob a termíny platby

Platby za stravné i úplatu se provádí bezhotovostně na účet (všechny banky – souhlas s inkasem).

Platby za kalendářní měsíc jsou splatné do 15. dne příslušného měsíce (na daný měsíc). Ve výjimečných případech lze stravné uhradit v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ.

Všechny banky jeden souhlas s inkasem(z jednoho příkazu se strhává stravné i školné – vy výpisu dvě položky).

Při zadávání souhlasu s inkasem přes internet (nebo i na pobočce) se zadává číslo sběrného účtu 0100041141 / 0800, bez udání variabilního symbolu, stravné na 12 měsíců,periodicita 01 – měsíčně, limit bez omezení (nebo 1 200 Kč za 1 dítě).V případě problémů volej telefonní číslo 956 762 220 (Česká spořitelna ve Valašském Meziříčí) nebo 571 611 617 (vedoucí školní jídelny v MŠ). Na účet u České spořitelny neposílejte jednorázové příkazy!!!

V případě, že platba přes inkaso nebude provedena, je potřeba částku jednorázově poslat na účet číslo 19 -69 94 96 02 07/0100 (do poznámky uveďte jméno dítěte, pro zařazení platby).

Odhlášená strava se odečítá po uzavření měsíce a tím se snižuje záloha za stravné na další měsíc.

Při odchodu dítěte do školy si musíte sami příkazy zrušit.

Sankce

V případě, že zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje neuhradí platby ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou školy na splátkovém kalendáři nebo jej nebude dodržovat, může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění určené zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání v mateřské škole.

WEBOVÉ STRÁNKY:                www.skolkavyhlidka.cz

EMAIL VEDOUCÍ JÍDELNY:      jidelna@skolkavyhlidka.cz

 

Vnitřní řád školní jídelny

Závodní stravování

Přihlašování, odhlašování strávníků, podmínky úhrady stravného jsou shodné se školním stravováním.
Zaměstnanci školy  platí 23,- Kč (za měsíc 506,-Kč).

Organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo během stanovené směny, pokud jejich přítomnost v práci během této směny trvá aspoň 3 hodiny, přičemž za přítomnost v práce se považuje i další vzdělávání – prohlubování kvalifikace mimo pracoviště.

Trvá-li pracovní cesta déle než 5 hodin, je zaměstnanci poskytnuto stravné dle vnitřní směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad. Trvá-li pracovní cesta méně než 5 hodin, bude zaměstnanci umožněno stravovat se obvyklým způsobem (oběd na pracovišti v době od 11.30 do 12.15 hodin).

Zaměstnancům lze poskytnout stravu i v době nepřítomnosti dětí ve škole (příprava tříd na začátek školního roku).

Zaměstnancům nelze poskytnout stravu v době pracovní nepřítomnosti, studia a samostudia. U hlavního jídla pořizovací cena surovin nemůže být snížena o příspěvek z FKSP.

Organizace může důchodcům, kteří u ní pracovali při odchodu do důchodu, poskytnout za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo denně.

V organizaci není možné z organizačních, hygienických a personálních důvodů  zabezpečit stravu s dietním omezení (cukrovka, bezlepková dieta apod.), které vyžadují speciální úpravu stravy, na kterou nejsme vybaveni.

Organizace nebude studentům středních škol a zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr poskytovat žádnou stravu.

Organizace, který vykonává práci v jejím vlastním zařízení závodního stravování a přímo se podílí na přípravě nebo výdeji jídel, uhradí za každou odpracovanou směnu sníženou úhradu za jedno hlavní jídlo, pokud neprokáže, že se v tomto stravovacím zařízení nestravuje.

Cizinci mimo státy EU může být poskytováno stravování za finanční normativ.

————————————-                                  ————————————-

ředitelka MŠ                                                             vedoucí ŠJ