O vzdělávání

Název našeho školního vzdělávacího programu „U nás svítí slunce i když venku prší“

Proč?
Protože chceme vytvářet pro děti, personál i okolí pocit tepla, útulnosti, radosti, pohody, bezpečí, lásky a náklonnosti. Pomyslnými paprsky chceme umožnit dětem co nejlepší podmínky pro další růst a rozvoj, aby se děti do školky těšily, vyhledávaly společnost kamarádů a mohly se realizovat.

Koncepce
Naší snahou je, aby úroveň výchovně vzdělávací práce dosahovala vynikajícího stupně, aby děti byly nejen připraveny na vstup do školy, ale především do života. Naším cílem je rozvoj osobnosti každého dítěte s ohledem na jeho potřeby, zájmy, nadání tak, aby výchovně vzdělávací práce vycházela z vývoje zrání dítěte a zajišťovala pocit bezpečí a jistoty.
Protože se nacházíme v CHKO Beskydy, je záměrem našeho snažení ovlivňovat děti také vhodným životním prostředím a kontaktem s přírodou. Zvláště pro děti ze sídliště, kde se naše škola nachází, je důležité žít co nejvíce v přírodním prostředí, abychom dětem alespoň z části nahradili přírodu a mohli je vést k citlivějšímu ekologickému myšlení a environmentálnímu cítění. Vhodné prostředí chceme v budoucnu vytvořit na školní zahradě, ve které je život, kde se děti mohou učit, objevovat, schovávat se i odpočívat. Vytvořit i ze zahrady podnětné prostředí pro rozvoj environmentální senzitivity, prostředí pro přímý a hojný kontakt s přírodou, s jejími jednotlivými konkrétními součástmi. Naším cílem je zapojení se do projektů na podporu a získání investic při budování zahrady.
Současně bychom chtěli již dosaženou úroveň výchovně vzdělávací práce propojit s moderními a zajímavými možnostmi jako:
• metoda projektové výuky založené na prožitku a principu „vidět-přemýšlet-zkoumat“
• využití informačních a komunikačních technologií

Přejeme si, aby den prožitý v naší škole se stal pro dítě radostnou událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů.

Naše cíle
• doplňovat rodinnou výchovu
• zajistit dítěti prostředí s dostatkem podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení
• smysluplně obohacovat denní program dítěte
• usnadňovat dítěti jeho další životní a vzdělávací cestu
• utvářet kladný vztah k přírodě a ke svému okolí
• podílet se na společném životě a činnostech ve škole

Chceme dítěti přiblížit svět kolem nás, potřebu živé i neživé přírody, uvědomit si sebe sama, naučit se vnímat ostatní děti i dospělé, žít s nimi v souladu, spolupracovat a vytvářet mezilidské vztahy a morální hodnoty.
Těmito principy, používanými formami a metodami práce se snažíme upevňovat vzájemné vztahy v kolektivu dětí a tím podtrhnout filozofii naší školy, tj. „ sluníčkovou pohodu“.
Jednoduše: „my si to tu užíváme“.

V našem školním vzdělávacím programu klademe důraz :
• na rozvoj SEBEREALIZACE A TVOŘIVOSTI dítěte
• na osvojení KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE dětí
• na získání SAMOSTATNOSTI A ODPOVĚDNOSTI dítěte a usilujeme, aby dítě, které odchází do ZŠ, zpravidla dokázalo, umělo, zvládlo tyto kompetence:
– umí uplatnit svou aktivitu a hodnotit svoje postoje
– je tvořivé, schopné v různých situacích hledat vlastní řešení a přístupy
– dokáže se vyjádřit, spolurozhodovat, souhlasit i oponovat
– respektuje dohodnutá pravidla, uplatňuje společenské návyky
– využívá práva volby a za své rozhodnutí nese odpovědnost

Naše školka
Mateřská škola sídlištního typu se nachází v areálu rozlehlé zahrady, v klidné části města. Je to komplex 3.budov – 2 pavilony pro děti a 1 hospodářská budova, kde je kuchyň, prádelna, kotelna a infrasauna.
MŠ má celkovou kapacitu 224 dětí, které jsou rozděleny do 8 tříd. O děti se stará 27 zaměstnanců. 16 pedagogických a 10 provozních zaměstnanců a 1 asistent pedagoga.

Škola má tyto specifické třídy : 2 třídy sportovní , třída výtvarná, 2 třídy s angličtinou

Školní vzdělávací program
VYTVOŘENÍ PODMÍNEK je pro nás předpokladem kvalitního vzdělávání, které umožní dětem prožitkové učení. Dobře nastavené podmínky vytváří 80% vzdělávání, zbývajících 20% se realizuje prostřednictvím integrovaných bloků.

TŘÍDY
– třídy pro děti jsou světlé, dobře větratelné, prostorově vyhovující pro pohyb dětí a vzájemné setkávání, sociální zařízení jsou po rekonstrukci,u každé třídy je šatna vybavena standardním nábytkem
– všechny třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami a pomůckami pro výchovně vzdělávací práci, nábytek je přizpůsoben potřebám dětí, hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát a ukládat, prostory jsou dostatečné ke skupinovým i individuálním aktivitám dětí, hrací koutky si vytváří učitelky podle svých představ

ŽIVOTOSPRÁVA

Dětem je poskytována plnohodnotná strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Skladba jídelníčku je pravidelně vyhodnocována „spotřebním košem“. Děti do jídla zásadně nenutíme, mají možnost výběru, volí si velikost porce. Vedeme děti k samostatnosti při přípravě stravy a kulturním stravovacím návykům při stolování. Děti jsou záměrně vedeny k tomu, aby stolovaly v klidu, pohodě a stravu přijímaly jako dar (respekt a úcta k těm, co stravu připravili). Celý den je zajištěn pitný režim, který učitelky aktivně podporují.

DENNÍ ŘÁD
Denní řád je dle potřeb přizpůsobován měnícím se okolnostem, aktivitám i činnostem dětí. Organizace dne je doporučená časová osa a z hlediska zdraví dětí se řídí těmito zásadami:
• rituál přijetí, těšení, loučení – hladící rituály
• maximálně tříhodinové intervaly mezi podávanými jídly
• každodenní zdravotně preventivní pohybové aktivity a logo-preventivní cvičení
• ranní společný kroužek
• minimálně dvouhodinový pobyt venku s ohledem na počasí a povětrnostní podmínky
• aktivní celodenní pitný režim
• odpolední odpočinek pro nespavé děti maximálně ½ hod. v klidném prostředí, tato doba umožňuje usnout těm dětem, které to potřebují.
• denní program, jeho organizace a nabídka činností.

– v MŠ je zaveden pravidelný denní řád, který je však natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci
– v době od 6.30 do 8.30 hod. probíhá scházení dětí, je zde prostor pro spontánní aktivity a hru, ale i pro řízené a doplňkové aktivity, vše záleží na daném tématu
– hygiena a svačina probíhá v době od 8.15 – 8.45, organizace je plně v kompetenci učitelek
– pro přípravu a pobyt venku je vymezena doba od 9.30 do 11.30 hod. (délka se přizpůsobuje klimatickým podmínkám)
– hygiena a oběd – 11.30 – 12.15 hod.
– děti odpočívají v době od 12.15 do 14 hod., odpočinek začíná čtenou nebo hranou pohádkou, během celého odpočinku je dětem slabě pouštěna relaxační hudba, děti s nižší spotřebou spánku si mohou hrát s plyšovou hračkou,prohlížet knížky apod. tak, aby nerušily spící děti
– v době od 14.00 do 14.20 hod. děti svačí
– od 14.20 – 16.00 je dětem nabídnuta možnost hry,individuální a zájmové činnosti, pohybová aktivita a postupně odcházejí domů.

Komunikace: Péče o děti je podporující, počítáme s aktivní účastí dětí při všech činnostech. Snažíme se o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Vedeme děti, aby nejdříve samy hledaly řešení svých problémů.
Pedagogický styl umožňuje každému dítěti maximální možnost spoluúčasti a samostatného rozhodování o způsobu, míře a náročnosti vzdělávání. Děti zbytečně neorganizujeme, pracujeme formou nabídky, dáváme možnost výběru. Plánování činností vychází z potřeb dětí, volíme témata dětem blízká, užitečná a srozumitelná. Vytváříme společné třídní myšlenkové mapy. Oceňujeme a podporujeme vše dobré.
Podpora sociálního cítění, vytváření vzájemných pozitivních vztahů: Převažuje pozitivní hodnocení dětí, snažíme se důsledně využívat metody zpětné vazby v hodnocení dětí, podporujeme u dětí samostatnost a schopnost důvěřovat si. Pěstujeme „hladivé rituály“ a „metody dotyků“. U dětí rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou vedeny nenásilně a cílevědomě k prosociálnímu chování.
Adaptace. Při zápisu jsou zákonní zástupci i děti seznamováni s prostředím školy i třídy. Nabízíme adaptační program 2 měsíce před dovršením 3 let dítěte, abychom mu umožnili bezproblémový přechod z rodinného prostředí do MŠ.

Respektování přirozených dětských potřeb: Vycházíme z teorie uspokojování základních lidských potřeb podle Maslowa, uspokojování sociálních potřeb (Svoboda) a potřeb dětí předškolního věku (Matějíček). Všechny děti zde mají stejná práva, stejné možnosti a stejné povinnosti.

Pravidla soužití: Osobní svoboda a volnost jsou respektovány a současně jsou vytvořeny hranice, vyplývající z pravidel chování a norem, které jsou ve školce stanoveny. Děti se podílí na vytváření pravidel soužití. Graficky ztvárněná i slovně popsaná pravidla jsou ve třídě vyvěšena, slouží pro zpětnou vazbu. Naším cílem je, aby je děti přijaly za své, učily se je aktivně používat a využívat při případném řešení problému. Pedagogové společně s dětmi vytváří limity a jasná pravidla soužití ve třídě tak, aby se vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.

Rodiče vítáni: Spolupracujeme s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení na rodina a školy. Při přijetí nabízíme rodičům adaptační program. Aktivně se mohou podílet na přípravě, tvorbě i realizaci různých projektů, účastnit se akcí školy, tvořivých dílen. Pravidelně seznamujeme rodiče se všemi aktivitami školy a záměry třídních vzdělávacích programů, prezentujeme výsledky projektů, práce dětí. Práva rodičů jsou součástí Školního řádu . Rodiče mají právo kdykoliv si vyžádat konzultaci s pedagogem nebo ředitelkou školy a být informováni o rozvíjení svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích. Pravidelně pořádáme třídní schůzky, domlouváme se na společném postupu při výchově a vzdělávání , nabízíme zajištění poradenského servisu k otázkám výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Zásadně nedáváme nevyžádané rady.

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávací proces je organizován v osmi třídách. Je zajištěn pravidelný denní rytmus, který je však současně flexibilní a přizpůsobuje se aktuálně vznikajícím potřebám školy a dětí.

Činnosti probíhají individuální, skupinovou i frontální formou.

Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin.

Děti do mateřské školy mohou být přijaty na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, a to v případě, že škola má volnou kapacitu a jsou splněny podmínky pro přijetí dítě k předškolnímu vzdělávání. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení dle platných předpisů. Termín zápisu do mateřské školy stanovuje škola po dohodě se zřizovatelem obvykle v březnu pro přijetí dítěte na následující školní rok.
Děti do jednotlivých tříd jsou zařazovány tak, aby ve třídách byly přibližně stejně velké věkové skupiny a vyvážený poměr chlapců a dívek, podle možností zohledňujeme přání rodičů při výběru třídy.

Každá třída je osobitá svým materiálním vybavením, barevností, výzdobou, složením kolektivu dětí a osobností učitelek, jejich profesním zaměřením. V oblasti poskytování vzdělávání se všechny třídy řídí společnými zásadami:

1. Částečně věkově smíšené třídy významně přispívají k sociálnímu zrání dětí: novým dětem je usnadněn adaptační proces, přicházejí již do fungujícího kolektivu, starší děti jim poskytují přirozenou pomoc a vzory chování. Děti se učí být k sobě ohleduplné, učí se vzájemně naslouchat, minimalizují se projevy agrese. Starší děti jsou samostatnější, mají pocit odpovědnosti. Složení třídy podporuje tvořivou hru dětí, schopnosti kooperace, komunikace a sebereflexe.Třídy si připravují vlastní třídní vzdělávací program podle pravidel ve ŠVP.

2. Ve všech třídách jsou vytvořeny tvořivé kouty.

3. Každá třída má vlastní pravidla soužití, která jsou závazná pro všechny dospělé (děti se je učí postupně).

4. Doplňkový program Anglický den – seznamování s cizím jazykem , zajišťujeme zatím ve 2 třídách, dle schopností a zájmu dětí a rodičů.

V starších třídách se realizuje doplňkový program Klíček – logopedická prevence a náprava řeči.