Projekty

Šablony v novém kabátě OP JAK

 

Mateřská školaVyhlídka ve Valašském Meziříčízískala z rozpočtu Evropské unie a Národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora MŠ Vyhlídka formou zjednodušených projektů Šablony I. OP JAK“ (reg. č. projektu:CZ.02.02.03/00/22_002/0000586). Podpora byla získána v rámci nového Operačního programu Jan Amos Komenský, výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) a pro pedagogicko-psychologické poradny.Šablony OP JAK navazují na úspěšnou realizaci šablony I., II. a III.z OP VVV a pokračují tak v celostní podpoře českého vzdělávacího systému.

Projekt je realizován v období od 1.9.2022 do 31.1.2023 a cílí na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti,prostřednictvím podpůrných personálních pozic školní asistent MŠ.Zajištěna tak opět bude personální podpora mateřské školy v podobě školních asistentů.Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.  Školní asistent pro MŠ může vykonávat také činnosti chůvy. V takovém případě bude školní asistent pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a individuálních potřeb dítěte.

——————————————————————————————————————–

Erasmus + C2 2021

Erasmus + PowerPoint

Erasmus +

——————————————————————————————————————–

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území   

Zlínského kraje II

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Operační program:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj – 5 %

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Partner projektu:

Mateřská škola Valašské MeziříčíVyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvková organizace

Rozpočet partnera:              185.058,00Kč

Období realizace partnera:  01.09.2021 – 31.03.2022

Realizované aktivity partnera:

KA 2    Polytechnické vzdělávání

KA 2.1 Rozvoj vzdělávacích kompetencí pedagogických pracovníků MŠ/ZŠ/SŠ

——————————————————————————————————————–

MŠ Vyhlídka navazuje na projekt „šablony I“

Šablony II MŠ Vyhlídka

——————————————————————————————————————–

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Podpora MŠ Vyhlídka formou projektu šablon III


Mateřská škola Vyhlídka ve Valašském Meziříčí opětovně získala z rozpočtu Evropské unie a Národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora MŠ Vyhlídka formou
projektu šablon III“ (reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018966).

Finanční podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování  výzva
č. 02_20_080  Šablony III  mimo hlavní město PrahaMateřská škola Vyhlídka tak navazuje na úspěšné projekty Šablony I a Šablony II realizované v předchozích letech.

Projekt je realizován v období 1. 2. 2021  31. 1. 2022. Jeho cílem je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna tak bude personální podpora MŠ v podobě školního asistenta, jehož úkolem je pomoci pedagogům zejména při podpoře dětí ohroženým školním neúspěchem, resp. dětí, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. Díky projektu může škola využít také chůvu, s jejíž pomocí mohou být do dětského kolektivu mateřské školy integrovány také dvouleté děti. Z dalších aktivit pak MŠ v rámci projektu zrealizuje čtyři Projektové dny ve výuce. Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. 
Realizace projektu celkově povede ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání na naší škole.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

——————————————————————————————————————–

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>