Vnitřní uspořádání školy

Horní pavilon:
třída „Sluníčka“ – smíšené oddělení ( 3 – 4 roky)
třída „Barvínci“ – smíšené oddělení (5 – 6 let)
třída „Skřítci“ – smíšené oddělení (5 – 6 let)
třída „Motýlci“ – smíšené oddělení (3- 4 roky)

U každé třídy je šatna pro děti a sociální zařízení.
V přízemí se nachází ředitelna a sklady prádla a nářadí.
V patře je šatna pro dospělé, učitelská knihovna, kabinety pomůcek a tělovýchovného nářádí.

Dolní pavilon:
třída „Broučci“ – smíšené oddělení (3- 4 roky)
třída „Kamarádi“ – smíšené oddělení ( 5 – 6 let)
třída „Sporťáci“ – předškolní oddělení ( 6 let)
třída „Kuřátka“ – smíšené oddělení ( 3- 4 roky)

U každé třídy je šatna pro děti a sociální zařízení.
V přízemí se nachází kancelář zástupce MŠ, sklad prádla, nářadí a hraček.
V patře je sborovna, učitelská knihovna a kabinet pomůcek.

Pavilony jsou propojeny spojovacími chodbami s hospodářským pavilonem, ve kterém je školní kuchyň, prádelna, sauna a kotelna.

Charakteristika tříd
„Sluníčka“ – třída nejmenších, 3- 4letých dětí, zaměřují se hlavně na adaptaci v MŠ, vytvářenízákladních hygienických návyků, zvládání sebeobsluhy a správné držení tužky.
Děti se učí společně si hrát a prostřednictvím TVP „Svět kolem nás“ naplňují
cíle, směřující k rozvoji jejich osobnosti.

„Barvínci“ – tato třída, jak už je patrno z názvu, je třídou výtvarnou. Jsou do ní
zařezovány děti se zájmem o výtvarnou výchovu, který si pod odborným vedením mohou
dále rozvíjet . Samozřejmě nejsou opomíjeny ani ostatní složky výchovně
vzdělávacího procesu, které jsou rozvíjeny podle TVP „Barevný svět“.

„Skřítci“ – program této třídy je zaměřen na sportování – děti chodí pravidelně
cvičit do tělocvičny a na horolezeckou stěnu ZŠ Šafaříkova, v zimním
období 1x týdně bruslí, navštěvují plavecké a lyžařské výcviky, absolvují
delší turistické vycházky apod. Ostatní výchovně vzdělávací složky jsou
rozvíjeny podle TVP „Třída plná smíchu a radosti z pohybu.
Zvýšená pozornost je věnovánaotužování a zdravému životnímu stylu. Děti jezdí do solné jeskyně, na ozdravné týdenní pobyty apod.
V souladu s TVP jsou děti připravovány pro vstup do ZŠ.

„Motýlci“ – třída nejmladších, 3-4 letých dětí, zaměřují se hlavně na adaptaci v MŠ, vytváření základních hygienických návyků, zvládání sebeobsluhy, správné držení tužky a rozvoj motoriky. Do jejich programu je zařazeno seznamování s angličtinou, tzv. „Butterflies‘ English Thursday“

„Broučci“ věkové složení je 3 – 4 roky, vzdělávání probíhá podle TVP, jehož cílem je připravit dětem radostný vstup do mateřské školy a vhodné podmínky pro jejich adaptaci, pomoci dětem i jejím rodičům orientovat se v novém prostředí, zdokonalovat se v sebeobsluze při hygieně, oblékání stolování. Klademe důraz na vyvození základních pravidel chování.

„Kuřátka“ – věkové složení je 3 – 4 roky. Třída je zaměřená na logopedickou prevenci pod vedením speciálního pedagoga.

„Kamarádi“ – tato třída je zaměřena na hudebně pohybové, taneční a dramatické činnosti, na zdokonalení řečového projevu, výrazného přednesu. Jsou zde více zařazovány hudební chvilky s pohybem, rytmizací a hrou na tělo či dětské hudební nástroje. Časté jsou polodenní výlety, kde děti poznávají okolí našeho města, seznamují se sekologií, pozorují krásy přírody apod. Pracují podle TVP „Třída plná nápadů“.

„ Sporťáci“ – třída je zaměřena na rozvíjení sportovního talentu, chceme v dětech probouzet zájem o pohyb, sport, podporovat všestrannou tělesnou zdatnost dětí, a to v rámci jejich osobní spokojenosti a pohody – děti chodí pravidelně
cvičit do tělocvičny a na horolezeckou stěnu ZŠ Šafaříkova, v zimním
období 1x týdně bruslí, navštěvují plavecké a lyžařské výcviky, absolvují
delší turistické vycházky apod. Ostatní výchovně vzdělávací složky jsou
rozvíjeny podle TVP „Třída plná smíchu a radosti z pohybu“.