Vnitřní uspořádání školy

Horní pavilon:
třída „Sluníčka“ – smíšené oddělení (2,5 – 3,5 let)
třída „Barvínci“ – smíšené oddělení (4,5 – 6 let)
třída „Skřítci“ – smíšené oddělení (4,5 – 6 let)
třída „Motýlci“ – smíšené oddělení (3,5 – 4,5 let)

U každé třídy je šatna pro děti a sociální zařízení.
V přízemí se nachází ředitelna a sklady prádla a nářadí.
V patře je šatna pro dospělé, učitelská knihovna, kabinety pomůcek a tělovýchovného nářádí.

Dolní pavilon:
třída „Broučci“ – smíšené oddělení (2,5 – 3,5 let)
třída „Kamarádi“ – smíšené oddělení (4,5 – 6 let)
třída „Sporťáci“ – předškolní oddělení (4,5 – 6 let)
třída „Kuřátka“ – smíšené oddělení (3,5 – 4,5 let)

U každé třídy je šatna pro děti a sociální zařízení.
V přízemí se nachází kancelář zástupce MŠ, sklad prádla, nářadí a hraček.
V patře je sborovna, učitelská knihovna a kabinet pomůcek.

Pavilony jsou propojeny spojovacími chodbami s hospodářským pavilonem, ve kterém je školní kuchyň, prádelna, sauna a kotelna.

Charakteristika tříd
„Sluníčka“ – třída nejmenších, 2,5 – 3,5 letých dětí, zaměřují se hlavně na adaptaci v MŠ, vytváření základních hygienických návyků, zvládání sebeobsluhy a správné držení tužky.
Děti se učí společně si hrát a prostřednictvím TVP „Svět kolem nás“ naplňují
cíle, směřující k rozvoji jejich osobnosti.

„Barvínci“ – tato třída, jak už je patrno z názvu, je třídou výtvarnou. Jsou do ní
zařezovány děti se zájmem o výtvarnou výchovu, který si pod odborným vedením mohou
dále rozvíjet . Samozřejmě nejsou opomíjeny ani ostatní složky výchovně
vzdělávacího procesu, které jsou rozvíjeny podle TVP „Barevný svět“.

„Skřítci“ – program této třídy je zaměřen na sportování – děti chodí pravidelně
cvičit do tělocvičny a na horolezeckou stěnu ZŠ Šafaříkova, v zimním
období 1x týdně bruslí, navštěvují plavecké a lyžařské výcviky, absolvují
delší turistické vycházky apod. Ostatní výchovně vzdělávací složky jsou
rozvíjeny podle TVP „Třída plná smíchu a radosti z pohybu.
Zvýšená pozornost je věnovánaotužování a zdravému životnímu stylu. Děti jezdí do solné jeskyně, na ozdravné týdenní pobyty apod.
V souladu s TVP jsou děti připravovány pro vstup do ZŠ.

„Motýlci“ – třída nejmladších, 3,5 – 4,5 letých dětí, zaměřují se hlavně na adaptaci v MŠ, vytváření základních hygienických návyků, zvládání sebeobsluhy, správné držení tužky a rozvoj motoriky. Do jejich programu je zařazeno seznamování s angličtinou, tzv. „Butterflies‘ English Thursday“

„Broučci“ věkové složení je 2,5 – 3,5 let, vzdělávání probíhá podle TVP, jehož cílem je připravit dětem radostný vstup do mateřské školy a vhodné podmínky pro jejich adaptaci, pomoci dětem i jejím rodičům orientovat se v novém prostředí, zdokonalovat se v sebeobsluze při hygieně, oblékání stolování. Klademe důraz na vyvození základních pravidel chování.

„Kuřátka“ – věkové složení je 3,5 – 4,5 let. Třída je zaměřená na logopedickou prevenci pod vedením speciálního pedagoga.

„Kamarádi“ – tato třída je zaměřena na hudebně pohybové, taneční a dramatické činnosti, na zdokonalení řečového projevu, výrazného přednesu. Jsou zde více zařazovány hudební chvilky s pohybem, rytmizací a hrou na tělo či dětské hudební nástroje. Časté jsou polodenní výlety, kde děti poznávají okolí našeho města, seznamují se sekologií, pozorují krásy přírody apod. Pracují podle TVP „Třída plná nápadů“.

„Sporťáci“ – třída je zaměřena na rozvíjení sportovního talentu, chceme v dětech probouzet zájem o pohyb, sport, podporovat všestrannou tělesnou zdatnost dětí, a to v rámci jejich osobní spokojenosti a pohody – děti chodí pravidelně
cvičit do tělocvičny a na horolezeckou stěnu ZŠ Šafaříkova, v zimním
období 1x týdně bruslí, navštěvují plavecké a lyžařské výcviky, absolvují
delší turistické vycházky apod. Ostatní výchovně vzdělávací složky jsou
rozvíjeny podle TVP „Třída plná smíchu a radosti z pohybu“.