Zápis do MŠ, kritéria

Informace k prázdninovému provozu

Rodiče, kteří se dostavili do naší MŠ a uhradili danou částku za stravné a školné jsou

PŘIJATI.

——————————————————————————————————————–

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení do MŠ Vyhlídka 419 pro šk. rok 2022/2023

dle školského zákona č.561/2004 Sb., v platném znění:

Přijaté děti (registrační čísla):

52,8,55,91,73,88,62,48,64,53,50,7,16,44,43,33,1,19,83,15,

84,2,17,10,57,12,32,26,13,61,40,23,49,9,85,3,70,21,27,59,

68,5,77,38,54,75,78,80,71,30,41,39,81,31,65,89,6,79,22,4,76,37,82

 

Nepřijaté děti: (registrační čísla)

25,24,87,20,60,67,51,11

Stažené žádosti: 42,46,47,74,29,18,14,66,72,58,63,45,56,36,86,28,34,35,69,90

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

Termín informační schůzky pro rodiče přijatých dětí bude v úterý 07.06.2022 v 15.30 hodin na spodní budově ve třídě Kamarádů. Zde budou předána rozhodnutí o přijetí.

Vezměte si s sebou čísla účtů pro přihlášku ke stravování.

 

Těšíme se na Vás.

Ve Valašském Meziříčí, 01.06.2022                                            Ing. Ivana Tlapáková

ředitelka MŠ

—————————————————————————————————————

Zápis do MŠ Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvková organizace

Zákonný zástupce vybere jednu z níže uvedených variant doručení žádosti do MŠ:

1.     Kontaktní (osobní) podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy dne 12. května 2022 od 8h do 15h v ředitelně MŠ​ – horní budova

2.       Bezkontaktního podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy datová schránka: rmdbg9t  ve dnech 09. – 16.05.2022

 Pravdivost údajů v „Žádosti o přijetí dítěte do MŠ“ bude ověřena rodným listem dítěte, a dokumentem, potvrzujícím trvalé bydliště dítěte ve Valašském Meziříčí.

 V souladu s § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto neplatí pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, po těchto dětech ředitelka doklad o očkování nevyžaduje.

Žádosti o přijetí dítěte bude přiděleno registarční číslo. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude oznámeno zveřejněním seznamu registračních čísel na hlavních dveřích do obou budov mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy.

ZÁPIS PRO CIZINCE – UKRAJINCE

UPOZORNĚNÍ K ZÁPISU

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem k dočasné ochraně podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.
Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 16.června 2022 od 8:00 – 15:00 hodin.

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта проходить в дитячому садку і призначена для дітей, як правило, від 3 до 6 років, останній рік перед вступом до початкової школи в ЧР є обов’язковим.

Не обов’язково відразу вирішувати дошкільну освіту, але якщо Ви вирішили записати дитину в дитячий садок, це Ваше право, і Ви можете зробити це в будь-який час. Однак у певному дитячому садку зараз може не бути вільного місця (тобто протягом навчального року) і тому Вам можуть відмовити. В цьому випадку ситуацією займеться засновник або крайова адміністрація, яка призначить Вам  іншу школу, в якій буде місце для дитини.

Для дітей, народжених з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2019 року з громадянством України, які прибули до Чеської Республіки у зв’язку зі збройним конфліктом, датою зарахування до дитячого садка на 2022/23 навчальний рік встановлено 16 червня 2022 року з 8:00 – 15:00. Якщо ваша дитина народилася з 01.09.2017 р. по 31.08.2017 р., дошкільна освіта буде для неї обов’язковою в 2022/2023 навчальному році, а тому в будь-якому випадку необхідно зарахувати дитину до садка за вказаним дата, якщо це не станеться раніше.

 

В дитячому садку оплачується навчання і шкільне харчування. Плата за навчання не поширюється на обов’язкову дошкільну освіту. Якщо у Вас виникнуть проблеми з оплатою зборів, школа порадить Вам, як вирішити ситуацію.

HTTPS:/…NA/

– v období od 2. do 16. 5. 2022 platí pravidla pro zápis podle školského zákona, přihlášku nemůže podat cizinec s dočasnou ochranou,

– v období od 1. 6. do 15. 7. 2022 platí pravidla pro další zápis podle Lex Ukrajina, tzn. že přihlášku může podat jen cizinec s dočasnou ochranou,

přednostní přijetí cizinců s dočasnou ochranou mají děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně 3. roku věku s místem pobytu ve školském spádovém obvodu MŠ

Žádost je k dispozici zde: Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2022-2023

Kritéria k přijetí jsou k rychlému nahlédnutí na žádosti: Kritéria pro přijímání dětí do MŠ – 2

Srdečně zveme všechny rodiče a děti :)

Ivana Tlapáková

——————————————————————————————————————-

Zápis na prázdninový provoz 2022

Informace k prázdninovému provozu od 1.7.2022 – do 31.8.2022:

Během letních prázdnin bude MŠ Vyhlídka uzavřena v době od 01.07. do 29.07.2022, provoz bude zajišťovat  od 01.08. do 19.08.2022.

Prazdninový provoz – podrobnosti

Náhradní provoz bude zajišťovat mateřská škola

* MŠ Seifertova v termínu od 1.7. – 22.7. 2022

* MŠ Kraiczova v termínu od 1.7.2022 – 22.7.2022

* MŠ Bynina v termínu od 1.7.2022 – 22.7.2022

 V týdnu od 25.7. – 29.7.2022 a 22.8. – 31.8.2022 jsou všechny MŠ uzavřeny.

 Prosíme rodiče o uvážení potřeby umístění dětí do MŠ o prázdninách, aby bylo dostatek míst pro děti pracujících rodičů. O termínu zápisů k náhradnímu provozu MŠ budeme rodiče s velkým předstihem informovat na webových stránkách i nástěnkách tříd.

Chápeme složitost této situace a současně děkujeme za vstřícnost těm rodičům, kteří dokáží využít všech možností k péči o děti jiným způsobem, než pobytem v MŠ (prarodiče, příměstské tábory…)

Ivana Tlapáková, ředitelka MŠ

Prázdninový provoz MŠ

——————————————————————————————————————–

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Valašské Meziříčí Vyhlídka 419 okres Vsetín, příspěvková organizace stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., ve spolupráci se zřizovatelem následující kritéria, podle kterých bude postupováno při stanovení pořadí přihlášených dětí a následně při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

Kritéria: při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z těchto kritérií

1. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky (tzn. děti, které dosáhnou 6 let od 1.září do 31.srpna následujícího roku nebo děti s odkladem školní docházky řádně doloženým Rozhodnutím ředitele školy) 6 bodů

2. Bydliště nebo trvalý pobyt dítěte.
Bydlištěm se pro účely těchto kritérií rozumí adresa na území ČR, kde se dítě dlouhodobě zdržuje, je-li odlišná od trvalého pobytu. Bydliště prokazuje zákonný zástupce dítěte např. nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou, listem vlastníka apod.
Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu dítěte v ČR, která je vedena v registru obyvatel. Týká se i dětí občanů EU a třetích zemí, kteří mají místo pobytu hlášeno na území VM – jsou však povinni doložit oprávnění k pobytu ČR na více jak 90 dní (blíže ustanovení §20 zák.č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).
Přednostně přijímáni jsou děti z Valašského Meziříčí a pod město spadajících obcí.
2body

3. Věk dětí. Dříve narozené děti mají přednost před dětmi narozenými později. Přednost při umístění mají též děti, které zde mají přijatého sourozence. U stejného data narození bude postupováno podle abecedního seznamu příjmení dítěte.
4 leté děti 2body
3 leté děti 1bod

4. Sourozenec dítěte, který je již v MŠ umístěn 1bod

Podmínkou pro přijetí dítěte je: potvrzení o povinném očkování dítěte dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů nebo potvrzení, že se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Další ustanovení:
– nenastoupí-li dítě pravidelnou docházku bez omluvy do 15. září, přijme ředitelka na jeho místo další nezařazené dítě, a to dle výše uvedených kritérií
– o přijetí zdravotně znevýhodněných dětí ke skupinové (speciální třídy) nebo individuální integraci (běžné třídy) rozhoduje ředitelka školy na základě doporučení lékaře a příslušného SPC, zařazení je projednáváno individuálně
– ředitelka může mimořádně přihlédnout ke zvlášť tíživé situaci rodiny, sociálním a rodinným podmínkám (např. děti z Azylového domu, Dětského domova atd.).

Postup:
Při rozhodování o přijetí dítěte ke vzdělávání do mateřské školy bude ředitelka této mateřské školy brát v úvahu počet bodů za splněná kritéria. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

DOPORUČUJEME

„Když se potkají dva lidé, oba mají jablíčko a to jablíčko si vymění, každému zůstane jedno jablíčko.
Když se potkají dva lidé, oba mají myšlenku a tu myšlenku si vymění, každému zůstanou dvě myšlenky.“
G.B. Shaw

Desatero pro rodiče předškolního věku
Jde o doporučující materiál určený rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do školy.